BlackMarke7.org [KZ Climb Ranking]

Gio

Last Seen: 2020-07-27

Score : 436Country : The United States
Finished Maps : 7Records : 0

Map stats

Map Rank Best Time
bkz_goldbhop_v2go 04:11.305000
kz_beginnerblock_go 02:04.733999
kz_eros_v2 09:23.676000
kz_hillside 05:54.968999
kz_psytime_go 08:37.392000
kz_sandstone_mq 03:37.977000