BlackMarke7.org [KZ Climb Ranking]

Map : kz_talltreeforest_v3

Nick Time
zak 12:39.645999
Little Buffalo 12:40.477999
Slippy 12:52.917000
Mesro 14:43.594000
Muzz 16:21.705000
Zak 16:22.445000
KryiTo 18:19.480000
Grimlock [M] 18:28.230000
oasis:3 22:45.940000
?? Porg Borg 26:21.880000
DrSamantha 30:17.319999
Kanneman 34:27.019999
Matt [M] 35:27.190000
flyboy 38:12.369999
Samichs 37:43.119999
My Neighbor 48:09.029999